Stowarzyszenie Klub Abstynenta "WIARUS"

Film reklamowy Stowarzyszenia Klubu
Abstynenta "WIARUS" w Zamościu - 2022 r


Film reklamowy Stowarzyszenie Klub
Abstynenta "WIARUS" - 2017 r

Celem działania Klubu jest:

1. Dawanie dobrego przykładu innym i tworzenie w społeczeństwie wzorów zdrowego trybu życia, poprzez osobistą abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

2. Wzrost świadomości społecznej zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu.

3. Zapewnienie możliwości alternatywnego „Środowiska” dla osób uzależnionych dającego poczucie bezpieczeństwa i możliwość realizacji różnych potrzeb życiowych.

4. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia z nałogu, kwalifikowanie zgłaszających się osób do dalszych form pomocy w problemie.

5. Ułatwianie doraźnego kontaktu z psychologiem i terapeutą uzależnień osobom uzależnionym i współuzależnionym po terapiach.

6. Działanie na rzecz integracji rodziny, z poszanowaniem osobistych praw wszystkich jej członków, poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

7. Edukowanie i wzmacnianie motywacji osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu do życia w trzeźwości, dążenie do trwałej trzeźwości członków Klubu.

Klub swoje cele realizuje poprzez:

1. Tworzenie osobom uzależnionym i ich rodzinom możliwości spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości.

2. Współpracę ze służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitację osób współuzależnionych, terapię ambulatoryjną lub stacjonarną uzależnionych od alkoholu.

3. Współpracę ze szkołami w celu propagowania trzeźwego stylu życia i profilaktyki antyalkoholowej.

4. Współpracę z grupami samopomocowymi.

5. Współpracę z innymi stowarzyszeniami o tym samym lub pokrewnym profilu działania.

6. Organizowanie punktów informacyjno – konsultacyjnych dla osób z problemem uzależnienia i osób współuzależnionych.

7. Organizowanie obozów terapeutycznych, imprez integracyjnych, turystycznych i kulturowych.

8. Akcje informacyjno-promocyjne, których celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat skutków nadużywania alkoholu.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "WIARUS" 2021 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja Tomasz Tyrka
administrator@klub-wiarus.pl